Pierwsza rejestracja SAM

Podstawa prawna:

Dowód

Kodeks Postępowania Administracyjnego; Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 58., poz. 515 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy; Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dział. ubezp. (Dz. U. Nr 124 poz. 1157); Dz. U. Nr 227 z 2003 r.Wymagane dokumenty:

dokument tożsamości, w przypadku kiedy właścicielem pojazdu jest firma posiadająca osobowość prawną do wniosku o rejestrację należy dołączyć: aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego i zaświadczenie o nadaniu nr REGON. Sprawy rejestracji mogą załatwiać osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wymienione w krajowym rejestrze sądowym lub osoba upełnomocniona przez wyżej wymienionych - w takim przypadku wymagane jest pisemne upoważnienie, w przypadku, gdy rejestrowany pojazd stanowi własność firmy nie posiadającej osobowości prawnej, do wniosku należy załączyć aktualne zaświadczenie o prowadzonej działalności, a w przypadku spółek cywilnych - zaświadczenie każdego ze wspólników i umowę spółki; wniosek o rejestrację tymczasową - I etap rejestracji;

wniosek o zarejestrowanie - II etap rejestracji; dowód własności silnika oraz dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli silnik pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu z którego pochodzi silnik, jeżeli silnik pochodzi z pojazdu wyrejestrowanego lub z pojazdu, w którym dokonano wymiany silnika;

w przypadku, gdy silnik sprowadzono z zagranicy, należy załączyć dokument własności wraz z dowodem odprawy celnej przywozowej; w przypadku gdy zakupiony silnik nie posiada numeru, do rejestracji należy załączyć decyzję Prezydenta o nadaniu numeru na silniku, a także zaświadczenie ze Stacji Kontroli Pojazdów potwierdzające nadanie cech identyfikacyjnych w przedmiotowym silniku; oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że wnioskodawca jest właścicielem pozostałych podzespołów i części służących do zbudowania pojazdu "SAM";

zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego oraz dokument identyfikacyjny pojazdu "SAM";

zaświadczenie o nabiciu numerów nadwozia /podwozia /ramy.Sposób załatwienia sprawy:

Etap I - organ rejestrujący wydaje tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe w celu przejazdu pojazdu na badanie techniczne. Decyzję na nabicie numeru nadwozia /podwozia /ramy konstrukcji własnej, które zostały wykorzystane do budowy pojazdu marki "SAM". Jeżeli dane zbywcy silnika zawarte w dowodzie własności są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym wymaga się przedstawienia dokumentów pośrednich.

W przypadku gdy zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu własności.

Etap II -w dniu przedłożenia w Urzędzie kompletu dokumentów dotyczących własności elementów, części, z których pojazd zbudowano (rachunek-umowa za silnik + oświadczenie dotyczące pozostałych części), zaświadczenia o nabiciu oraz dopuszczenia pojazdu do ruchu (zaświadczenie ze Stacji Kontroli Pojazdów) zostają wydane stałe tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny i decyzja o zarejestrowaniu pojazdu, wymaga to ponownego zgłoszenia się właściciela do Urzędu.

Jeżeli dokumenty przedstawione do rejestracji zostaną zakwestionowane, może być wydana decyzja odmawiająca rejestracji pojazdu.Opłaty

I etap
w kasie Urzędu: od 34,00 zł do 57,50 zł (opłata zależy od rodzaju pojazdu)
opłata skarbowa: od podania / wniosku - 5,00 zł;
od każdego załącznika - 0,50 zł

II etap
w kasie Urzędu:
od 57,50 zł do 140,50 zł (opłata zależy od rodzaju pojazdu)
500,00 zł - karta pojazdu (dotyczy pojazdów samochodowych)
opłata skarbowa: od podania / wniosku - 5,00 zł;
od każdego załącznika - 0,50 zł
opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego -1,00 zł
pozwolenia czasowego -1,00 zł zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 1,00 zł
nalepki kontrolnej -1,00 zł
karty pojazu -1,00 zł
Inwalidom wojennym i wojskowym przysługuje 50% zniżka od opłat za tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny i pozwolenie czasowe (tylko w odniesieniu do jednego pojazdu samochodowego, który nie służy do zarobkowego przewozu).Termin załatwienia:

I etap - zależy od czasu w jakim właściciel uzyska skierowanie na nabicie numeru nadwozia /podwozia / ramy konstrukcji własnej w Urzędzie m Wydział Transportu i Dróg Publicznych oraz otrzyma zaświadczenie ze Stacji Kontroli Pojazdów o nabiciu i dopuszczeniu pojazdu do ruchu. Maksymalnie 30 dni.

II etap - Do 30 dni.Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie; szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania zawiera każda wydana decyzja.Uwagi:

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć do wniosku wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Potrzebne druki wniosków, oświadczeń itp. dostępne są na miejscu.

Wniosek wraz z dokumentami o wydanie skierowania na nabicie numeru nadwozia / podwozia / ramy należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta . Należy okazać umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC w I lub w II etapie rejestracji.


Latest News

Remont silnika

Zastanawiam się nad remont silnika, jednak nie mam na ten temat za duzo wiadomości...

czytaj więcej